Novosti

Demokratija

U 5. veku p.n.e. u Atini nastao je pojam demokratija. Reč demokratija u prevodu znači narod vlada (demos-narod, kratia-vladati). U Grčkoj reč demokratija se koristila za vlast više ljudi. Prvi sistem koji je približan današnjoj demokratskoj vlasti je Atinska država.

Demokratija kao pojam označava oblik vlasti u kojem odluke donosi indirektno ili direktno većina građana jedne države kroz izbore. Pojam demokratija vredi i za razne sisteme upravljanja, jer se ti pojmovi mogu kombinovati sa drugim vrstama vlasti.
Izbore šesto zloupotrebljavaju diktature ili autoritativni režimi da bi ostavili lažan utisak demokratije. Demokratija bi trebala da stvori ravnotežu kako ne bi došlo do gomilanja moći u rukama jedne osobe ili nekoliko njih.